DOTACJE DO pOMP cIEPŁA

Program „Moje ciepło”

Nawet 21 000 złotych dofinansowania!

Posiadacze nowych domów jednorodzinnych mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup pomp ciepła, z kwotą do 7 tys. zł dla pompy powietrze-powietrze i powietrze-woda, oraz do 21 tys. zł dla pomp gruntowych. To atrakcyjna opcja dla inwestujących w efektywne źródło ciepła, oferująca korzyści finansowe.

Skontaktuj się z naszą firmą już dziś i sprawdź, jak możemy Ci pomóc w otrzymaniu dofinansowania.

Program „Moje Ciepło” stanowi rozwiązanie dla obecnych potrzeb indywidualnych inwestorów, które dążą do myślenia perspektywicznego, zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Zaufaj Nam, a My Załatwimy Resztę

Program „Moje Ciepło” w Koninie

Bez względu na skomplikowane procedury, z nami formalności stają się prostsze i bardziej efektywne.

Tak, jest to możliwe pod warunkiem, że pompa ciepła w układzie hybrydowym spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w programie, takie jak klasa efektywności energetycznej czy współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym. Dodatkowo, drugi element zestawu nie może być źródłem ciepła zasilanego paliwem stałym.

W programie finansowane będą jedynie pompy CO (centralnego ogrzewania) lub CO + CWU.

Nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021r.

Wysokość przyznawanego dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy. Można otrzymać do 7 tysięcy złotych dla pomp powietrznych i do 21 tysięcy złotych w przypadku pomp gruntowych. W obu przypadkach jednak suma nie przekroczy 30% kosztów kwalifikowanych. Dla osób posiadających kartę dużej rodziny, wsparcie zostanie zwiększone do 45% kosztów kwalifikowanych.

Tak, jednak należy pamiętać, że koszt dokumentacji nie powinien przekraczać 5% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli projekt budowlany nie obejmuje pompy ciepła, istnieje możliwość aktualizacji w trakcie budowy, o ile nie zgłoszono zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ani nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie. W takim przypadku można dostosować projekt wraz z uwzględnieniem charakterystyki energetycznej. Jednak jeśli budowę zakończono lub budynek jest już w użytkowaniu, konieczne jest wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Koszty związane z tym dokumentem można uwzględnić jako koszty kwalifikowane przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

 1. zgodnie z Programem przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
   (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. za przedsięwzięcie termomodernizacyjne – rozumie się:
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
 4. liczne indywidualne interpretacje wydawane przez organy skarbowe potwierdzają, że z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać można wyłącznie, w przypadku poniesienia kosztów na budynek oddany do użytkowania (tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.121.2021.3.ŁS „warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. (…)”,

uznać należy, że z ulgi termomodernizacyjnej, w tym brzmieniu zapisów Programu, będzie mógł skorzystać jedynie beneficjent Programu, który poniósł koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania w ramach programu jest brak źródła ciepła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W przypadku obecności lub planowanego kominka, możliwe jest uzyskanie dotacji pod warunkiem, że pełni on jedynie funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

Funkcja ozdobna oznacza, że kominek posiada zamurowany komin spalinowy, jest odcięty od płaszcza wodnego, i nie jest możliwe w nim palenie.

Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może rozprowadzać ciepła (ani grawitacyjnie, ani mechanicznie) do innych pomieszczeń. Nie posiada płaszcza wodnego, jest używany sporadycznie, a nie jako główne źródło ciepła w domu.

Wspólnie Przejdziemy przez formalności urzędowe
Program „Moje Ciepło”
Pozwól nam zadbać o Twój projekt od początku do końca..

Nie tylko znamy się na Odnawialnych Źródłach Energii, specjalizujemy się również w znajdowaniu optymalnych rozwiązań finansowych dla Twojej instalacji.