Regulamin świadczenia corocznych przeglądów serwisowych pompy ciepła, napraw oraz diagnoz.

Użyte w Regulaminie terminy i skróty oznaczają:

ARIS – ARIS GROUP SP. z o.o., z siedzibą w 62-500 Konin, ul. Wierzbowa 11, NIP 6653027740 REGON: 384977237;

Cennik – Cennik Corocznych Przeglądów Serwisowych, obejmujących aktualne koszty realizacji Corocznych Przeglądów Serwisowych z uwzględnieniem zasad waloryzacji.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, u którego ARIS dokonało montażu Urządzenia w ramach zawartej Umowy.

Obcy klient – Konsument lub Przedsiębiorca u którego ARIS nie instalowało urządzenia, montaż tam  został wykonany przez obcego instalatora.

Obcy instalator – Firma instalacyjna, która nie jest powiązana z ARIS i wykonała montaż pompy ciepła oraz dodatkowego osprzętu u klienta biorąc na siebie gwarancję za urządzenie i osprzęt.

Usługi – Diagnozy urządzeń, przeglądy u obcych klientów, naprawy i coroczne przeglądy serwisowe.

Przeglądy Serwisowe – Odpłatne coroczne ( lub 2 x / rok) usługi serwisowe świadczone przez ARIS dla klientów, gdzie ARIS instalowało dane urządzenie i osprzęt, polegające na przeglądzie i weryfikacji pracy urządzenia cyklicznie, 1 raz w roku (lub 2 x/rok), przez okres gwarancji producenta wskazany w umowie lub karcie gwarancyjnej urządzenia. Pierwszy Przegląd Serwisowy zostanie zrealizowany po upływie pełnych 12 miesięcy od dnia zakończenia montażu urządzenia. Data proponowana jest przez ARIS po wspólnym ustaleniu tej daty z klientem.

Protokół Przeglądu Serwisowego – Zestawienie zawierające zakres wykonanej usługi oraz listę części wymienionych w urządzeniu w ramach Przeglądu Serwisowego.

Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia corocznych przeglądów serwisowych pompy ciepła, napraw oraz diagnoz.

Umowa – Umowa sprzedaży i montażu pompy ciepła zawarta pomiędzy Klientem a ARIS.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez ARIS, do wykonywania których Klient może być zobowiązany Umową lub kartą gwarancyjną.
 • Coroczne Przeglądy Serwisowe wykonywane są przez ARIS na rzecz Klienta w okresie do 5 lat od dnia zakończenia montażu Urządzenia, nie wcześniej niż po upływie pełnych 12 miesięcy od dnia zakończenia montażu Urządzenia;
 • Usługi wykonywane są w miejscu montażu Urządzenia w dni robocze, po dokonaniu telefonicznej weryfikacji możliwości podjazdu do klienta.
 • Całość kosztów związanych z usługami pokrywa Klient. Wysokość należnej opłaty zostanie ustalona przez ARIS i przekazana do wiadomości klienta.
 • W przypadku gdy Coroczny Przegląd Serwisowy ujawni usterkę urządzenia, które jest na gwarancji udzielonej przez ARIS i usterka nie powstała z winy klienta zostanie ona usunięta bezpłatnie, ale nie zwalnia to klienta z pokrycia kosztów Corocznego Przeglądu Serwisowego.
 1. Zakres Corocznych Przeglądów Serwisowych ustalany jest przez ARIS w oparciu o dokumentację techniczną urządzenia.
 2. W ramach Corocznych Przeglądów Serwisowych świadczone są mi.in. wymienione poniżej czynności oraz czynności na dedykowanym protokole przeglądu:
 • weryfikacja poprawności wykonania oraz funkcjonowania instalacji hydraulicznej oraz
  elektrycznej według standardów montażowych ARIS;
 • sprawdzenie parametrów pracy Urządzenia wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej
  producenta;
 • czyszczenie wszystkich występujących w instalacji grzewczej filtrów mechanicznych;
 • sprawdzenie wzrokowe działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa;
 • sprawdzenie wzrokowe działania zaworów odcinających oraz spustowych;
 • sprawdzenie ciśnienia w układzie, uzupełnienie do prawidłowej wartości;
 • sprawdzenie stanu naczynia przeponowego;
 • sprawdzenie stanu izolacji rur na zewnątrz oraz wewnątrz;
 • czyszczenie jeżeli jest konieczne tylnej części parownika z zanieczyszczeń mechanicznych;
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń nadprądowych;
 • wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z wytycznymi, w przypadku uzyskania
  niepokojącego wyniku, diagnoza oraz usunięcie przyczyny;
 1. Klient firmy ARIS nie musi zgłaszać chęci skorzystania z przeglądu corocznego, ARIS będzie kontaktowało się z klientem po upływie 12 miesięcy i zaproponuje datę przeglądu, którą ustali z klientem
 • W razie chęci skorzystania z diagnozy, przeglądu lub naprawy Klient obcy dokonuje Zgłoszenia do ARIS na podstawie formularza zgłoszeniowego na stronie www.aris.org.pl w zakładce SERWIS.
 • Coroczne Przeglądy Serwisowe wykonywane są w terminie uzgodnionym z Klientem, nie dłuższym niż 90 dni roboczych od minięcia 12 miesięcy od montaż lub poprzedniego przeglądu, z tym zastrzeżeniem, że termin realizacji może ulec wydłużeniu ze względu na brak dostępności części lub materiałów niezbędnych do zrealizowania Corocznego Przeglądu Serwisowego lub inne okoliczności spowodowane działaniem siły wyższej. W takim przypadku ARIS poinformuje Klienta o tych okolicznościach i o terminie, w którym przystąpi do realizacji Corocznego Przeglądu Serwisowego.
 • Zapłata wynagrodzenia za Coroczny Przegląd Serwisowy, diagnozę, przegląd lub naprawę nastąpi w dniu wykonania usługi gotówką lub po uzgodnieniu kartą.
 • Po zakończeniu realizacji usługi Klient lub obcy klient podpisze odpowiedni protokół (samodzielnie lub przez wskazanego pełnomocnika). Reklamacje na usługę powinny być zgłaszane do ARIS za pomocą e-mail na adres serwis@aris.org.pl.
 1. ARIS nie wykonuje napraw gwarancyjnych na zlecenie Obcego Klienta urządzeń marki Mitsubishi Electric, Panasonic,  Samsung, Daikin, Atlantic, Rotenso. Żeby naprawa była uznana za gwarancyjną musi zostać zlecona przez producenta urządzenia i wtedy przez producenta zostanie opłacona.
 2. ARIS może wykonać diagnozę, przegląd lub naprawę pompy ciepła u Obcego klienta, któremu ARIS nie instalowało pompy ciepła, lecz nie jest to wizyta gwarancyjna. Jest to diagnoza, naprawa lub przegląd mający na celu utrzymanie urządzenia w ruchu i sprawności w przypadku gdy Obcy Instalator nie może lub odmawia podjazdu do instalowanego przez siebie urządzenia.
 3. Wykonanie przeglądu lub naprawy przez ARIS może skutkować utratą gwarancji u Obcego Instalatora, który jest gwarantem urządzenia. ARIS nie bierze odpowiedzialności za utratę gwarancji na urządzenie, ponieważ instalator urządzenia może podważyć zasadność podjazdu.
 4. Diagnozy, naprawy lub przeglądy u Obcego Klienta są zawsze odpłatne, cena jest ustalana indywidualnie z serwisem.
 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem (zwłaszcza w zakresie sposobu kontaktu z ARIS,  zgłaszania reklamacji, przetwarzania danych osobowych, sposobu rozwiązywania sporów, sposobu wymiany korespondencji pomiędzy Klientem a ARIS), zastosowanie znajdują postanowienia Umowy
  1. ARIS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki i zasady realizacji Corocznych Przeglądów Serwisowych, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki ARIS i Klientów, jak również zmiana interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu realizacji Corocznych Przeglądów Serwisowych spowodowana względami organizacyjnymi, technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań lub warunków wskazanych w Regulaminie);